လုပ္ခမရ ေသာ အိမ္တ ြင္းမႈအလုပ္ မ်ားႏွင့္ ကို္ယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ခံရ ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ လုပ္အား

Aishwarya Javalgekar ၏ Domestic Labour And The Invisibilisation Of Women’s Work ေဆာင္းပါးအား ျမန္မာဘာသာသို႔ျပန္ဆိုသည္။

အဖိုႀကီးစိုးတဲ့အိႏိၵယလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ဂ်န္ဒါမညီမွ်မႈဟာ လူမႈအေရးကိစၥတစ္ခုတင္မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးျဖစ္ရွိတရားလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ အိႏိၵယဟာ ကမၻာမွာ က်ား-မ လုပ္ခလစာကြာဟမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာဆို အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ ၂၅% နည္းပါးစြာရရွိေနပါတယ္။ အမ်ိဳးသားႀကီးစိုးတဲ့လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေပထရီအာခီစနစ္ရဲ႕စံႏႈန္းေတြျပည့္မီေၾကာင္း သက္ေသမျပႏိုင္သေရြ႕ စနစ္က်က် ေဘးဖယ္ထုတ္ထားခံေနရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အသိအမွတ္ျပဳမႈေရာ လုပ္ခလစာပါ မရရွိတဲ့ အလုပ္ဝန္ပိုကိုလည္း ထမ္းရပါေသးတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ႕အစီရင္ခံစာအရ အမ်ိဳးသမီးေတြလုပ္တဲ့ အလုပ္ရဲ႕ ၅၁% ဟာ လုပ္ခလစာမရတဲ့အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ထုတ္ကုန္ပမာဏနဲ႔ အျခားစာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ေတြမွာလည္း ထည့္သြင္းခံရျခင္းမရွိပါဘူး။

လုပ္ခမရတဲ့လုပ္အားက အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚပဲ သက္ေရာက္တာမဟုတ္ေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြပဲ အမ်ားဆံုးခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စီးပြားေရးကစလို႔ အိမ္မႈကိစၥေတြအထိ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြလုပ္ရတဲ့အလုပ္အမ်ားစုကို မိန္းမအလုပ္လို႔ တထစ္ခ်သတ္မွတ္ၿပီး ‘တကယ့္’ လုပ္အားအျဖစ္ အရာမသြင္းပါဘူး။ နမူနာျပရရင္၊ အိမ္မႈကိစၥနဲ႔ ရင္ေသြးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းေတြကို မိန္းမေတြရဲ႕ေမြးရာပါတာဝန္လို႔ သတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ေယာက်္ားေတြကေတာ့ ကူႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ ‘ဝင္ကူ’ တာမ်ိဳးပါ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕လုပ္အားအမ်ားစုဟာ ဒီေန႔ထိ လူမႈနယ္ပယ္မွာ လူမသိသူမသိျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။

ေလ့လာမႈေတြအရ အာဖရိကနဲ႔ အာရွမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္အားေတြရဲ႕ ၆၀% နီးပါးဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လုပ္အားျဖစ္ေပမဲ့ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈမွာေတာ့ ၂၀% ေအာက္ေရာက္ေနတာကိ ုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လယ္သမားလို႔ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ လုပ္ခမရတဲ့ မိသားစုလယ္အလုပ္ ဒါမွမဟုတ္ လခနည္းပါးတဲ့လုပ္အားအျဖစ္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၾကပါတယ္။ တစ္ကမၻာလံုးမွာ လုပ္ခမရတဲ့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအလုပ္ေတြရဲ႕ ၇၅%ကို အမ်ိဳးသမီးေတြကလုပ္ေနရၿပီး ဒါဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ၁၀ ဆ သို႔မဟုတ္ ၁၂ ဆနီးပါးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီလုပ္အားေတြကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးထြက္ကုန္ပမာဏ ထဲထည့္သြင္းျခင္းမရွိပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ လုပ္ခမရတဲ့လုပ္အားအမ်ားစုက အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ခမရတဲ့ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြ

လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြ ဆိုတာ ဟင္းခ်က္စရာဝယ္ျခင္း၊ ခ်က္ျပဳျခင္း၊ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးတို႔လို ဗာဟီရေတြစလို႔ ကေလးကိုျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ မိသားစုတြင္း နာမက်န္းသူ၊ ဇရာေထာင္သူမ်ားကို ျပဳစုျခင္းအထိကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာဆိုရင္ ထင္းေကာက္ရတာ၊ ေရခပ္ရတာေတြေတာင္ ပါပါေသးတယ္။ ေန႔စဥ္အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတင္မက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာပါ ပင္ပန္းရပါတယ္။ တကယ့္အလုပ္လို႔ မသတ္မွတ္ၾကတဲ့အတြက္ ဒီကေနအက်ိဳးအျမတ္ရေနတဲ့အမ်ိဳးသားေတြေရာ၊ လုပ္ေနရတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကပါ ဒါကို တန္ဖိုးေလွ်ာ့တြက္ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္ေတာင္မွ လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္က လုပ္ခရတဲ့အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြဆီသြားရာမွာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါဝင္လာျခင္းကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းလို႔ သတ္မွတ္ၾကေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွစ္ဆျဖစ္ရပါတယ္။ အလုပ္တာဝန္ေတြမက လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကိုပါ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အိမ္အျပင္ထြက္လုပ္တယ္ဆိုရင္ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြဟာ မိသားစုတြင္းက တျခားအမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ပံုက်ပါတယ္။ လင္ေရာမယားပါအလုပ္ထြက္လုပ္တဲ့မိသားစုမ်ိဳးမွာဆိုရင္ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကို အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ တာဝန္ယူေနရဆဲပါ။ သုေတသနစစ္တမ္းေတြအရ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြထက္ အခ်ိန္ႏွစ္ဆေပးကာ လုပ္ေနရတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေန႔စဥ္အမႈမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြက အမ်ိဳးသားေတြက ပိုလုပ္ေနရတာပါပဲ။

အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ လုပ္ခမရတဲ့အလုပ္အမ်ားစုဟာ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အလုပ္ထြက္လုပ္ရင္ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြက အိမ္ေဖာ္ေတြဆီ ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီအိမ္ေဖာ္ေတြမွာ အမ်ားစုဟာ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံရတဲ့ေနာက္ခံအေျခအေနေတြကလာတဲ့၊ လုပ္ခနည္းပါးစြာရရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့မိသားစုက အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အိမ္တြင္းမႈအတြက္ တျခားအမ်ိဳးသမီးေတြကို ခန္႔ၿပီးလႊဲႏိုင္တာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ႏိုင္ၿပီး ႏြမ္းပါးတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြမွာေတာ့ အိမ္တြင္းမႈတာဝန္ေတြေၾကာင့္ လုပ္ခရတဲ့အလုပ္အကိုင္ေတြကို လက္လႊတ္ေနၾကရတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အိႏိၵယမွာ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့မိသားစုက အမ်ိဳးသမီးေတြဟာလည္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခြင့္မရဘဲ ႏြမ္းပါးတဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ဘဝအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွစ္ဆထမ္းၿပီး လုပ္ေနၾကရပါတယ္။

အိမ္တြင္းမႈအလုပ္နဲ႔ ေနေပ်ာ္တဲ့ဘဝ

တစ္ခါတေလမွာ လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကို တစ္ကိုယ္ရည္ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အားလပ္ခ်ိန္မွာ လုပ္စရာ သဖြယ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ထားပစ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ၊ ခ်က္ျပဳတ္တာ၊ သန္႔ရွင္းတာ၊ ကေလးထိန္းေက်ာင္းတာ၊ ေရေလာင္းေပါင္းသင္တာ … အားလံုးဟာ လုပ္ခမရတဲ့အလုပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအလုပ္ေတြအတြက္ တျခားသူေတြကို လုပ္ခေပးၿပီး လုပ္ခိုင္းလို႔ရတာေၾကာင့္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ရုပ္ရွင္ၾကည့္တာ၊ အတတ္ပညာတစ္ခုသင္တာေတြကသာ တျခားသူကို ငွားလုပ္ခိုင္းလို႔မရတဲ့အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္မွာလုပ္စရာလို႔ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တစ္ကိုယ္ရည္ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ အားလပ္ခ်ိန္မွာ လုပ္စရာေတြအတြက္ အခ်ိန္မရၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးအေပၚ ဆိုးက်ိဳးေတြသက္ေရာက္ၿပီး ဘဝရဲ႕အရည္အေသြးကို က်ေစပါတယ္။ ပံုမွန္အလုပ္ေတြက အလုပ္ပိတ္ရက္ရယ္လို႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိေပမယ့္ လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကိုေတာ့ ေန႔တိုင္းလုပ္ေနရပါတယ္။ ( “အေမတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္တစ္ခုပါပဲ” ဆိုတဲ့စကားစုကို သတိရပါ) မဂၤလာေဆာင္တာ၊ မိသားစုတြင္း နာမက်န္းျဖစ္တာ စတာေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ ဖိအားထပ္ေပးၿပီး အလုပ္ထြက္ရတာမ်ိဳး၊ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ပဲရွာတာမ်ိဳးထိ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒါ သိပ္မဆိုးေသးဘူး ထင္ပါသလား။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးခ်မႈေလွ်ာ့ခ်တာေၾကာင့္၊ ဒါမွမဟုတ္ ဂ်န္ဒါအျမင္မရွိတဲ့မူဝါဒေတြေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ နမူနာေျပာရရင္၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈက သစ္ေတာေျမေတြကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ေကာင္းထိန္းေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္၊ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ထင္းရွာေကာက္ေစၿပီး လုပ္ခမရတ့ဲအိမ္တြင္းမႈအတြက္ အခ်ိန္ပိုေပးရေစပါတယ္။ စစ္တမ္းေတြအရ အိႏိၵယမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ၈၀%ဟာ လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈေတြလုပ္ေနၾကရပါတယ္၊ အမ်ိဳးသားေတြလုပ္ရတာထက္ ခုနစ္ဆရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးနဲ႔ပညာေရးတိုးတက္မႈေတြရွိလာေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္ခြင္ဝင္ႏႈန္းဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ၃၁% ကေန ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ၂၄% ထိက်ဆင္းသြားခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါမယ္။

လုပ္ခမရတဲ့လုပ္အားေတြကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား*

လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကို တကယ့္တရားဝင္အလုပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွာ စီးပြားေရးအရ သိသိသာသာ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြလုပ္ေနရတဲ့ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြရဲ႕တန္ဖိုးဟာ တစ္ကမၻာလံုး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ GDP (တစ္ႏိုင္ငံလံုးထုတ္ကုန္ပမာဏ)ရဲ႕ ၁၃% ခန္႔ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ အိႏိၵယမွာေတာ့ ႏိုင္ငံ GDP ရဲ႕ ၃၉% ေတာင္ရွိေနပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အိႏိၵယမွာ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားရဲ႕အမ်ားစုကို ဘ႑ေရးတြက္ခ်က္မႈဟာ ထည့္သြင္းမထားဘူးဆိုတာပါပဲ။ လုပ္ခမရတဲ့လုပ္အားေတြကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဟာ စီးပြားေရးအရတင္ အက်ိဳးရွိတာမဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြဟာ မိသားစုဆိုတဲ့ယူနစ္ကို လည္ပတ္ေစၿပီး အိမ္အျပင္အလုပ္ေတြကို ပိုေခ်ာေမြ႕ေစပါတယ္။

အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ လုပ္ခမရတဲ့လုပ္အားကို အစိုးရက စၿပီးေတာ ့အသိအမွတ္ျပဳလာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်းလက္ေဒသအလုပ္ရရွိေရးဥပေဒ (NREGA) ၂၀၀၅ ဟာ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးေတြကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ခမရတဲ့၊ လုပ္ခနည္းပါးတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္အားျပႆနာကို စတို႔ထိလိုက္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ကို တကယ့္တရားဝင္အလုပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ေတာ့ ေဝးေနဆဲပါပဲ။

*ယခုစာပိုဒ္မွာ မူရင္းစာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ပါသည္။

တကယ့္တန္းတူညီမွ်မႈရဖို႔ဆိုရင္ လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကို တကယ့္အလုပ္လို႔သတ္မွတ္ၿပီး ထိုက္တန္တဲ့အသိအမွတ္ျပဳမႈေပးဖို႔လိုပါတယ္။

အိမ္အျပင္မွာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထမ္းလာရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကို ျငင္းပယ္လိုက္ရံုနဲ႔ မၿပီးေသးဘူးဆိုတာ သတိရေနဖို႔လိုပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အျပင္ထြက္လုပ္တဲ့အခါ ‘အိမ္အလုပ္ေတြကို ဘယ္သူလုပ္မွာလဲ’ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက ရွိေနတုန္းပါပဲ။ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကို ဂ်န္ဒါအရခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထားတာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဒီတာဝန္ေတြက အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚက်လာတာပါပဲ။ ဒါက အမ်ိဳးသမီးေတြ ကၽြမ္းက်င္တဲ့လုပ္သားေတြမဟုတ္ဘူး၊ အလုပ္အျပင္ တျခားဦးစားေပးစရာေတြရွိေနတယ္ ဆိုတဲ့အျမင္ေတြကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳပါတယ္။

အလုပ္ခြင္မွာ အခြင့္အလမ္းတန္းတူညီမွ်ရွိျခင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လုပ္ခလစာတိုးေပးေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ လုပ္ငန္းခြင္မွာပါဝင္လာေရးတင္မဟုတ္ဘဲ လုပ္အားအေပၚ အဖိုႀကီးစိုးတဲ့အျမင္နဲ႔ သတ္မွတ္ထားခ်က္ကို အဓိပၸါယ္ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုေရးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကို ဂ်န္ဒါအရခြဲျခားတာမရွိေတာ့ဘဲ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အလုပ္ခ်ိန္ကို နည္းပါးေစကာ ဘဝရဲ႕အရည္အေသြးကို ျမွင့္တက္သြားေစပါတယ္။

တကယ့္တန္းတူညီမွ်မႈရဖို႔ဆိုရင္ လုပ္ခမရတဲ့အိမ္တြင္းမႈအလုပ္ေတြကို တကယ့္အလုပ္လို႔သတ္မွတ္ၿပီး ထိုက္တန္တဲ့အသိအမွတ္ျပဳမႈေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီ့အခါက်မွသာ အလုပ္ခြင္မွာေရာ၊ အိမ္တြင္းမွာပါ တန္းတူညီမွ်ပါဝင္လာျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္လို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s