ျမန္မာျပည္က ဖန္းမနစ္ (Feminists) ေတအြတကြ္ေမးခနြ္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔

ႏုိင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကုိ ၁၉ ၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ကတည္းက အေမရိကားႏုိင္ငံမွာ စတင္က်င္းပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဆုိလ ွ်င္ေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစ ြာရွိလာပါၿပီ။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းေဆာင္ပုဒ္ေတ ြထုတ္၊ မတ္လ (၈) ရက္ေန႔ ေရာက္မွ သက္ဆုိင္ရာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕အခန္းက႑ ေတြတုိင္းမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြပါဝင္ေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈျမင့္မားေရး၊ ဘယ္ေလာက္ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲေရာက္ေရးစတာေတြေျပာလာခဲ့ၾကတာပါ။ တကမာၻလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ က်မတုိ႔ခဏေလး မ်က္စိေတြ မွိတ္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ က်မတုိ႔ ေျပာေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဆုုိတာ ဘယ္အမ်ိဳးသမီးေတြကုုိေျပာေနတာလဲ။ ထိပ္ပုုိင္းေရေပၚဆီအလႊာက အမ်ိဳးသမီးေတြလား၊ ေပတရီအာခီစနစ္ထဲမွာပဲ ပါဝါအာဏာေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမ႕ြ  ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလား၊ အဖဲြ႔အစည္းႀကီးေတြမွာ ရာထူးႀကီးႀကီးေတြယူထားၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလား၊ ဘယ္အမ်ိဳးသမီးေတြကုုိေျပာေနတာပါလဲ။ စစ္ေဘးသင့္စခန္းေတြမွာ ေနထုုိင္ေနရတဲ့ တုုိင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးေတြေရာပါသလား၊ စက္ရံုုေတြမွာ အလုပ္လုုပ္ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြေလား၊ လိင္လုပ္သား အမ်ိဳးသမီးေတြေရာပါတာလား၊ သြားလာရခက္ခဲတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသေတြက ေတာင္ယာလုပ္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြေရာပါသလား၊ အဖိႏွိပ္ခံရဆံုုး၊ ဖယ္ထုုတ္က်ဥ္ထားျခင္းအခံရဆံုုး အေျခခံလူတန္းစား အမ်ိဳးသမီးထုုႀကီးပါရဲ႕လား။

ျမန္မာျပည္လုိ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အစစအရာရာ ယုိယငြ္းပ်က္စီးေနတဲ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမွာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းေတြက ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈရွိတယ္၊ အမွန္ျခစ္ကေလးျခစ္လုိက္၊ ဖဲႀကိဳးျဖဴကမ္ပိန္းရွိတယ္၊ အမွန္ျခစ္ကေလးျခစ္လုုိက္၊ Vagina Monologues ရွိတယ္၊ အမွန္ျခစ္ကေလးျခစ္လုိက္၊ ႏုုိင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကုိေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပလုုိ႔ရတယ္၊ အမွန္ျခစ္ကေလးျခစ္လုုိက္ လုုပ္ဖုုိ႔ check list စစ္တဲ့ Agenda နဲ႔ တပဲြတုိးေတြ၊ လူႀကိဳက္မ်ားၾကတဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆန္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးေတြက ေနရာယူထားပါၿပီ။ အဓိကဖိႏွိပ္ခံျပည္သူလူထုရဲ႕ (အထူးသျဖင့္) အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြ၊ လိင္ပုုိင္းဆုုိင္ရာေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈေတြ၊ စက္ရံုုမွာအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာေတြ၊ ျပည္တငြ္းစစ္အတငြ္း အၾကမ္းဖက္ခံရတာေတြကုိ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ unpaid labor ေတြကုိ ေခါင္းပံုုျဖတ္ထုုတ္ယူသံုုးစဲြေနတာေတြကုုိ လက္ရွိလႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ Boss Feminism လႈပ္ရွားမႈ (တနည္း လစ္ဘရယ္ feminism) ကကုိယ္စားျပဳရပ္တည္ေပးရဲ႕လား၊ “နင္တုိ႔မႀကိဳးစားလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မျဖစ္တာေပါ့လုုိ႔” ခပ္တံုုးတံုုး မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳၿပီးေျပာလုုိ႔မရသလုုိ၊ “ယာယီျပဳလုုပ္ေပးရမယ့္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ႏုိင္ငံေရးထဲပုုိၿပီးပါဝင္လာေစဖုုိ႔ အစျဖစ္တယ္” လုိ႔လဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနတဲ့ ေပတရီအာခီႏုုိင္ငံေရးစနစ္ထဲကိုု အမ်ိဳးသမီးေတြကုုိအတင္းသတြ္သငြ္းေနတာလဲ မဟုတ္ေသးပါဘူး။

ျမန္မာျပည္မွာ အခုုေနာက္ပုုိင္း ဖန္းမနစ္ဇင္ဆုိတာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာလာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ က်မတုိ႔ဟာ ျမန္မာျပည္အတကြ္ဖန္းမနစ္ဇင္ဆုိတာ ဘာလဲလုိ႔ ေသခ်ာေရေရရာရာ မသိေသးသေရ႕ြ ႏုုိင္ငံတကာေငြေၾကးေထာက္ပံ့တဲ့အဖဲြ႔အစည္းေတြရဲ႕ Agenda အတုိင္းပဲဆက္ၿပီး ခ်ယ္လွယ္တာကုိခံေနရဦးမွာပါ။ ဘာသာစကားအေနနဲ႔ေတာင္ ဖန္းမနစ္ဇင္ကုုိ ျမန္မာလုိဘာသာျပန္လုုိ႔မရေနေသးတဲ့အေျခအေနမွာ၊ ဒါကုိ ဖန္းမနစ္လုုိ႔ခံယူထားသူ ျမန္မာျပည္ကအမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ကုုိယ့္ဖာသာကုုိယ္ေၾကလည္ဖုုိ႔ အမ်ားႀကီးလုုပ္ရဦးမွာပါ။ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအျမတ္ထုုတ္မႈေတြ၊ ပါဝါအာဏာရာထူးကုုိအသံုုးခ်ၿပီး လိင္အျမတ္ထုုတ္မႈေတြ၊ လိင္ အေျချပဳခဲြျခားဆက္ဆံတာေတြ၊ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပဳ ဖိႏွိပ္ခဲြျခားတာေတြကုိ တပဲြတုိး ဖန္းမနစ္ဇင္လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္မွာ လုုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ ေပတရီအာခီနဲ႔ စစ္ဝါဒသတြ္သငြ္းျခင္းကုိဆန္႔က်င္ၿပီး အထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္ခ်င္တဲ့ အေလ့အထေတြ၊ သူတပါးကုိ ရာထူး၊ အာဏာ၊ ေငြေၾကးနဲ႔ႀကီးစုိးခ်င္တဲ့အေလ့အထေတြကုိတုုိက္ဖ်က္မွ တရားမ ွ်တၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတရပ္ကုိထူေထာင္ႏုုိင္မွာပါ။ လက္ရွိလည္ပတ္ေနတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ကုုိ legitimate လုပ္ၿပီး အဲလုုိအစစအရာရာ ခၽြတ္ၿခံဳက်ပ်က္စီးယုိယငြ္းေနတဲ့ ေပတရီအာခီ စစ္ဝါဒ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ တုုိကင္သဖယြ္ထည့္ၿပီး check list တခုုၿပီးၿပီလုိ႔လုုပ္လုိ႔မရပါဘူး။ စနစ္ကုိတုိက္တယ္ဆုိတာဟာ မူဝါဒေတြလုုပ္၊ adovcacy  လုုပ္၊ ဥပေဒေတြေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ စတာေတြမဟုုတ္ပါဘူး။ လက္ရွိစနစ္ႀကီးတခုုလံုုးကုုိ ၿဖိဳခ်ၿပီး ျမန္မာျပည္က အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားအမ်ားစုကုိထည့္သငြ္းစဥ္းစားတဲ့၊ တရားမ ွ်တမႈရွိတဲ့၊ အထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္ႀကီးစုိးတဲ့ အေလ့အထေတြကင္းေဝးတဲ့ စနစ္တခုကုုိျပန္အသက္သငြ္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ကင္းကာြလုိ႔မရသလုုိ လက္ရွိအခင္းအက်င္းထဲက ေကာ္မာရွယ္ (စီးပာြးျဖစ္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္း၊ ေပတရီအာခီႏုုိင္ငံေရးစနစ္ေတြထဲမွာေတာ့ အသံုုးေတာ္ခံအေနနဲ႔မပါဝင္ရေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဖန္းမနစ္ေတြ ကုုိယ့္ဖာသာကုုိယ္ မရွက္မရံြ႕ေမးခနြ္းေတြေမးသင့္ပါၿပီ။ ဘယ္လုိႏုုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္မွာလဲ၊ ေတာ္လွန္ေရးေတြလုုပ္မွာလဲဆုုိတာကုုိ ကုုိယ္ကုုိတုုိင္ေမးခြန္းထုုတ္ၿပီးမွသာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဖန္းမနစ္ဇင္လႈပ္ရွားမႈကုုိေရွ႕ဆက္ႏုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်မတုုိ႔ေျပာေျပာေနတဲ့ တရားမ ွ်တမႈဆုိတာကေရာ ဘယ္သူ႔တရားမ ွ်တမႈကုုိေျပာေနတာလဲ ကုုိယ့္ဖာသာကုုိယ္ေဝဖန္ဆန္းစစ္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။

က်မတုိ႔ေတြလုုပ္ေနတဲ့အလုုပ္ေတြမွာ စက္ရံုု (၄၀၀) ေက်ာ္ေလာက္မွာရွိတဲ့ ၉ ၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြမပါဘူးဆုုိလ ွ်င္၊ လယ္ယာေျမေတြအသိမ္းခံရတဲ့၊ ဘာသာေရးဖိႏွိပ္ခံရတဲ့ တုုိင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးေတြမပါဘူးဆုိလ ွ်င္၊ လိင္လုုပ္သား အမ်ိဳးသမီးေတြမပါဘူးဆုုိလ ွ်င္၊ စစ္ဝါဒဂယက္ကုိတုုိက္႐ုုိက္ခံစားရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမပါဘူးဆုုိလ ွ်င္၊ မသန္စမြ္းအမ်ိဳးသမီးေတြမပါဘူးဆုုိလ ွ်င္၊ လယ္သမားအမ်ိဳးသမီးေတြမပါဘူးဆုုိလ ွ်င္ က်မတုုိ႔ေတြကုုိယ္တုုိင္ဟာလဲ ေပတရီအာခီစနစ္နဲ႔အတူ စစ္ဝါဒအားေပးသူမ်ားပဲျဖစ္ေနမွာ မလဲြမေသပါ။

သက္ေဝ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s