လူအခ်င္းခ်င္းျပဳထားေသာ ကၽြန္စနစ္ကုိတုိက္ဖ်က္ျခင္းႏွ င့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔

ဒီေန႔ေခတ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကုိ တကမာၻလံုုးက က်င္းပခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္ရွိေလၿပီ။ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ Theme တစ္ခုုစီ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ႏုုိင္ငံအမ်ားအျပားမွာ က်င္းပၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ဆုုိၿပီးေတာ့ သက္ဆုုိင္ရာ ႏုုိင္ငံေတာ္အဆင့္စီမံကိန္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားျပဳၾကသည္။ လိင္အေပၚအေျခခံၿပီးျဖစ္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္လဲ ဆုုိင္ရာဆုုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ား စသည္တုုိ႔ကုိ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏ်ွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး ျပည္သူ႔ကုုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Gender အေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏုုိင္ငံအလုုိက္က ေရခံေျမခံေပၚမူတည္ၿပီး ကုိယ့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ သုုိ႔ေသာ္ က်မတုုိ႔ ေမးခြန္းေတြနဲနဲေလာက္ေမးၾကည့္ရေအာင္လား။

တကယ္ပဲ လူ႔အခြင့္အေရးေတြအျပည့္အဝရၾကၿပီလား။

တကယ္ပဲ ၎သူတုုိ႔လုုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အစီအစဥ္ေတြအတုုိင္း၊ ေဆာင္ပုုဒ္ေတြအတုုိင္း၊ အေတြးအေခၚေတြအတုုိင္းလုုပ္ေနၾကတဲ့ က်ား၊ မတန္းတူညီမ ွ်မႈလုုိ႔ သူတုုိ႔လႈံ႔ေဆာ္တုုိက္တြန္းေနတာေတြျဖစ္ၾကၿပီလား။

တကယ္ပဲလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကုုိ လူသားေတြအျဖစ္လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳ ဆက္ဆံေနၾကၿပီလား။

လိင္ေပၚအေျခခံၿပီး ျဖစ္တဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေပါင္းစံုု၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေပါင္းစံုု၊ အၾကမ္းဖက္မႈေပါင္းစံုုကုုိမလုုပ္ဖုုိ႔ လူသားပီပီ တားဆီးႏုုိင္ၾကၿပီလား။

က်မရဲ႕ တသီးပုုဂၢလအျမင္အရေတာ့ က်မတုုိ႔တုုိက္ေနၾကတဲ့ Social Justice ရဖုုိ႔ေတာင္းဆုုိေနတဲ့ တုုိက္ပြဲဟာ အေျခအေနေတြ ပုုိၿပီးေတာ့ေတာင္ ခက္ခဲဆုုိးရြားၾကမ္းတမ္းလာပါေသးတယ္။ ကုန္ထုတ္လုုပ္မႈန႔ဲ လူေတြရဲ႕လုုပ္အားကုုိအေျခခံၿပီး အက်ိဳးစီးပြားကုုိပဲ ၾကည့္တဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ေအာက္မွာ က်မတုုိ႔လုုိခ်င္ေနတဲ့ တရားမ ွ်တမႈရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ပုုိလုုိ႔ေတာင္ ခရီးက ေဝးသြားပါေသးတယ္။ ႐ုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈေတြမ်ားလာတာနဲ႔အမ ွ် က်မတုိ႔ဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ စက္႐ုပ္ေတြလုုိျဖစ္လာၾကၿပီး လူသားဆန္မႈ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာျမွင့္တင္မႈအတြက္ ကုုိယ့္ဖာသာကုုိယ္၊ ကုုိယ့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုုိ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ တြန္းလွန္ဖုုိ႔ အင္အားကုုိမရွိေတာ့ပါဘူး။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ရွင္သန္မႈအတြက္ မနည္း႐ုုန္းကန္ေနရတဲ့အေျခအေနမွာ တရားမ ွ်တမႈဆုုိတာဟာ ထုုထည္အႀကီးအမား အခုုိင္အခံနဲ႔မတည္ရွိေတာ့ပဲ၊ မိမိတကုုိယ္စာ အဆင္ေျပေရး၊ မိမိ မိသားစုုအဆင္ေျပေရး၊ မိမိ အိမ္ဝန္းက်င္အဆင္ေျပေရးဆုုိတာေတြေအာက္မွာ ေပ်ာက္ဆံုုးသြားရၿပီး က်မတုုိ႔ကုုိယ္တုုိင္က ဒီစနစ္ေအာက္မွာ ဘယ္လုုိကၽြန္ျပဳခံထားရလဲဆုုိတာေတာင္မသိၾကေတာ့ဘူး။ ဒီအေျခအေနေတြဟာ က်မတုုိ႔အတြက္ သာမန္႐ုုိးက် ပံုုမွန္ (normalization) ျဖစ္တဲ့အေျခအေနေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြဟာ သဘာဝက်တဲ့အေနအထားေတြျဖစ္လာတယ္။ ဒီလုုိအရင္းရွင္စနစ္ေအာက္မွာ၊ လူအခ်င္းခ်င္း ကၽြန္ျပဳထားတဲ့ စနစ္ေအာက္မွာ Feminists ေတြ တုုိက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ပံုုစံဟာလဲ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔သမုုိင္းေၾကာင္း

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ဟာ အမ်ိဳးသမီးအလုုပ္သမားမ်ားကေနစတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ၀၈ ခုုႏွစ္မွာ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕က အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ လုုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားကုုိ ဆႏၵျပခဲ့တာကုုိ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ဆုုိၿပီး အေမရိကန္ဆုုိရွယ္လစ္ပါတီမွ သတ္မွတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉ ၀၉  ခုုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုတြင္ စၿပီးက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္း သက္ဆုုိင္ရာ တုုိင္းျပည္မ်ားမွာ သက္ဆုုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအလုုိက္ ဆက္ၿပီး က်င္းပဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာကေတာ့ ေနာက္ပုုိင္းမွာ ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ဟာ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ Agenda ေအာက္ဝင္သြားၿပီး ကုုလသမဂၢရဲ႕ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ဆုုိင္ရာစာခ်ဳပ္မ်ားေပၚေပါက္လာပါေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ဆုုိတာဟာ အလုုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ၿပီး အလုုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးတုုိက္ပြဲကုိ ဂုဏ္ျပဳေပးတာလဲျဖစ္ပါတယ္။ Industrial Revolution ေခတ္ကတည္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ ၎တုုိ႔ရဲ႕လုုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြပုုိတုုိးတက္ဖုုိ႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရဖုုိ႔၊ လုုပ္အားခ၊ လုပ္ငန္းခြင္လံုုျခံဳေရး စတဲ့ အရာေတြအတြက္ တုုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေတြရဲ႕အစဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက ဖိႏွိပ္မႈေပါင္းစြာေအာက္မွာ ရွင္သန္ေနၾကတဲ့ လူေတြကေနစပါတယ္။ စက္မႈေခတ္အခါကေတာ့ အလုုပ္သမားဆုုိတဲ့ လူေတြကေနစခဲ့ၾကၿပီး ဒီေန႔ခ်ိန္ထိလဲ တုုိက္ပြဲဝင္ေနရတုုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၎အလုုပ္သမားတုုိက္ပြဲေတြဟာ ေမြးရာပါလူ႔အခြင့္အေရးကုုိအသိအမွတ္ျပဳဖုုိ႔နဲ႔ မတရားမႈေတြကုုိတြန္းလွန္ေနၾကတဲ့ တုုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အဆင့္အတန္းခြဲျခားမႈ၊ ထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံေရးနဲ႔ လူအခ်င္းခ်င္း ေခါင္းပံုုျဖတ္အျမတ္ထုုတ္မႈ ေတြေၾကာင့္မုုိ႔လုုိ႔ ၎ဆုုိးက်ိဳးေတြကုုိ အခံရဆုုိးျဖစ္တဲ့ အလုုပ္သမားအလႊာက ႏုိင္ငံတုုိင္းႏုုိင္ငံတုုိင္းမွာ ရာခုုိင္ႏႈန္းအမ်ားႀကီးပါ။ က်မတုုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာလဲ အာဏာရွင္ေခတ္ကတည္းကစလုုိ႔ ဒီေန႔ (သူတုုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့) ဒီမုုိကေရစီစနစ္ေခတ္အထိ အလုုပ္သမားေတြ၊ လယ္သမားေတြဟာ မတရားမႈေတြအတြက္ တုုိက္ပြဲဝင္ေနရတုုန္းပါ။ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔အတူ ဖုုိႀကီးစုုိးျခင္း (patriarchy) စနစ္ဟာရွင္သန္ႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမ ွ် လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေအာက္ဆံုုးအလႊာက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေပါင္းစြာကုုိ ခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ bell hooks ေျပာထားသလုုိ က်မတုုိ႔ဟာ အရင္းရွင္းစနစ္၊ ဖုုိႀကီးစုုိးျခင္းစနစ္ကုုိ ျပႆနာလုုိ႔ျမင္ဖုုိ႔အေရးႀကီးၿပီး တရားမ ွ်တမႈရေအာင္လုုိ႔ ေတာ္လွန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြျမင္လုုိ႔ Feminism လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေနနဲ႔ကလဲ ၁၉ ၅၀ ဝန္းက်င္ေလာက္မွာေတာ့ လႈပ္ရွားမႈပံုုစံေျပာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ပထမလႈိင္းစခဲ့တဲ့ ၁၉ ၀၀ ဝန္းက်င္ေလာက္ကတည္းကေတာ့ Emma Goldman ဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဲေပးခြင့္လႈပ္ရွားမႈကုုိမေထာက္ခံခဲ့ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားေတြပဲရွိၿပီး အလုုပ္မျဖစ္တဲ့ စနစ္ထဲမွာ ဝင္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကဝင္လုုပ္လဲ ဒီစနစ္ဟာေျပာင္းလဲလာမွာမဟုုတ္ေၾကာင္းယူဆလုုိ႔ သူကေတာ့ မဲေပးခြင့္လႈပ္ရွားမႈကုုိမေထာက္ခံပါဘူး၊ မဲေပးခြင့္ေတာင္းဆုုိျခင္းဟာ ဒီစနစ္ထဲမွာ legitimate ျဖစ္ေအာင္လုုပ္ေနတာနဲ႔အတူတူပဲလုုိ႔ယူဆဟန္ရွိပါတယ္။ ၁၉ ၄၉  ခုုႏွစ္မွာ Simone de Beauvoir ဆုုိတဲ့ ျပင္သစ္စာေရးဆရာမ၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္က “The Second Sex” ဆုုိၿပီး စာအုုပ္ထုုတ္ေဝေရးသားၿပီးေနာက္ပုုိင္း  Feminism လႈပ္ရွားမႈဟာလဲ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ Feminism ကုိပညာရပ္တစ္ခုုအေနနဲ႔လဲေလ့လာခဲ့ၾကတယ္၊ ႏုုိင္ငံေရးအယူအဆတစ္ခုုအေနနဲ႔လဲ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ႐ုပ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာေတာင္းဆုုိခ်က္ (မဲေပးခြင့္၊ ပစၥည္းပုုိင္ဆုုိင္ခြင့္၊ လုုပ္အားခရေရး စတာေတြ) ေတြပဲမဟုုတ္ပဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တည္ေဆာက္ထားတဲ့ Gender တည္ေဆာက္မႈေတြ၊ လိင္အေပၚအေျခခံၿပီး တည္ရွိေနတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးစနစ္ေတြ စတာေတြကုုိေဝဖန္ေျပာဆုုိလာခဲ့ၾကပါတယ္။ Gender ဆုုိတဲ့ အယူအဆကလဲ က်ား၊ မ ႏွစ္မ်ိဳးတည္းမွာ တည္မေနေတာ့ပဲ spectrum အေနနဲ႔ျမင္ၾကၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ေလ့လာမႈေတြလုုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္ေတြေျပာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေျပာင္းလဲလာတဲ့အခါမွာ Feminism လႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ လူတန္းစားအလႊာေတြေပၚအေျခတည္ၿပီး ေပၚေပါက္လာတာေတြလဲရွိလာပါေတာ့တယ္။

ျမန္မာျပည္

ျမန္မာျပည္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေက်ာ္၊ ၃ ႏွစ္ေလာက္အထိက Feminist နဲ႔ Feminism ဆုုိတဲ့ စကားလံုုးဟာ “F-word” အေနနဲ႔တည္ေဆာက္ထားၾကပါတယ္၊ ျမင္ၾကပါတယ္၊ မေကာင္းဆုုိးဝါးတစ္ခုုလုုိယူဆၾကပါတယ္၊ အစြန္းေရာက္ဆုုိၿပီး တာလီဘန္ေတြနီးနီးေလာက္ကုုိ ေဝဖန္ေျပာဆုုိၾကပါတယ္။ က်ေနာ္၊ က်မက က်ား၊ မခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုုိလံုုးဝမႀကိဳက္ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ feminist ေတာ့မဟုုတ္ဘူး၊ Feminism ေတာ့မေထာက္ခံဘူးလုုိ႔ဆုုိလာတာေတြျမင္ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ feminism ဆုုိတာဟာ လက္ရွိႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းစနစ္ထဲကေနေျပာဆုုိေနတာမဟုုတ္ပဲနဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ၊ လူအခ်င္းခ်င္း ကၽြန္ျပဳမႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္တာေတြ စတာေတြဟာ စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အဲဒီစနစ္ကုုိတုုိက္ဖုုိ႔အတြက္ က်မတုုိ႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္နဲ႔ feminist ေတြျဖစ္ဖုုိ႔လုုိအပ္တယ္လုုိ႔ေျပာေနတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးအယူအဆတစ္ခု၊ ပညာရပ္တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ဆုုိေတာ့ကာ က်မတုုိ႔ဟာ လူအမ်ားစုုက feminist ေတြ၊ feminism movement လုုိ႔ဆုုိလုုိက္ရင္ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ၾကလုုိ႔ ငါေတာ့ feminist မဟုုတ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ က်ား၊ မခြဲျခားဆက္ဆံတာမႀကိဳက္ဘူးဆုုိၿပီး လူပိန္းႀကိဳက္ေျပာတာလား၊ တကယ္ပဲ feminism ကုုိပညာရပ္တစ္ခုုအေနနဲ႔ မေလ့လာဖူးလုုိ႔၊ နကန္းတလံုုးမွမသိလုုိ႔ အလြယ္တကူ သူမ်ားကမေကာင္းဘူး၊ အစြန္းေရာက္တယ္ဆုုိတာနဲ႔ ကုုိယ္ကလဲ အင္း၊ အဲ၊ ဟုုတ္တယ္ဆုုိၿပီးေျပာတာလား ကိုုယ့္ဖာသာကုုိယ္ မညွာမတာ မလိမ္ဖုုိ႔လုုိအပ္ပါတယ္။ “I am a gender activist, but I am not a feminist.” ဆုုိတာေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ဖန္တရာေတေနတဲ့ စာေၾကာင္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ဟာ pop culture အင္မတန္ထြန္းကားတဲ့တုုိင္းျပည္လုုိ႔ က်မယူဆပါတယ္။ အခုု ၂၀၁၈ အခ်ိန္ေလာက္မွာ feminism ဟာ တကမာၻလံုုးမွာ ျပန္ၿပီးဦးေမာ့လာလုုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာလဲ ေခတ္စားလာျပန္ပါတယ္။ အရင္က I am not a feminist ဆုုိသူမ်ားဟာ Feminism ဆုုိေသာပညာရပ္တစ္ခုကုုိ အလြယ္တကူသံုုးစြဲၾကၿပီး ျမန္မာျပည္ရဲ႕အျခားေသာ pop culture မ်ားေအာက္ဆြဲသြင္းေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ တသီးပုုဂၢလမ်ားအေနနဲ႔ဒါဟာ ျပႆနာမရွိေသာ္ျငား ျမန္မာျပည္လုုိ ဆင္းရဲၿပီး အာဏာရွင္စနစ္က အဖက္ဖက္ကေန ဖ်က္ဆီးထားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ျပႆနာအႀကီးႀကီးပါ။ Feminism ဆုုိတာဟာ ႏိုုင္ငံေရးအယူအဆတစ္ခုုအေနနဲ႔ျမင္မိဖုုိ႔ ခဲယဥ္းသြားပါမယ္၊ Mainstream ပံုုစံနဲ႔လႈပ္ရွားဖိုု႔၊ ေခတ္မီေအာင္ ငါလဲ feminist လိုုက္မယ္ဆုုိရင္ feminism ရဲ႕ အဓိကတုုိက္ေနတဲ့ patriarchy capitalist society ဆုုိတာကုုိေရာက္ေအာင္မသြားႏုုိင္ပဲေနမွာပါ၊ တစ္သီးပုုဂၢလလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္ေျမာက္ခြင့္လဲအေရးႀကီးသလုုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုုလံုုးလြတ္ေျမာက္ဖုုိ႔ကသာလုုိ႔ေတာင္အေရးႀကီးပါတယ္။ မလြတ္ေျမာက္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ကုုိယ္တစ္ဦးတည္း individual liberation ရေနလုုိ႔မရပါဘူး၊ ဒါဟာ အမွန္တကယ္လြတ္ေျမာက္ေနတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္စနစ္ကေနလြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္ဆုုိရင္ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕တည္ေဆာက္ပံုုအရျဖစ္ေနတဲ့ ထက္ေအာက္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြ၊ အလႊာခြဲျခားမႈေတြ စတာေတြကုုိတုုိက္ထုုတ္ပစ္ဖုိ႔အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုုယ္တစ္ဦးတည္းက အခြင့္ထူးခံ (privileged) ျဖစ္ေနလုုိ႔လားဆုုိတဲ့ အေျခအေနမွန္ကုုိလဲ ဆန္းစစ္ဖုုိ႔အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုုယ္ေတာ္ေန၊ တတ္ေနတာဟာ ပါရမီပါတာလား (ဒီေနရာမွာ ပါရမီဆုုိတဲ့အရာဟာလဲ အခြင့္ထူးခံတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္လုုိ႔ေတာ့ က်မကယူဆတယ္၊ ေမြးရာပါ ပါလာတာမဟုုတ္ပဲနဲ႔ အခြင့္ထူးခံအေျခအေနေတြနဲ႔ ေမြးဖြားလာလုုိ႔သာ သူမ်ားထက္ေခါင္းတစ္လံုုးသာတယ္လုုိ႔ယူဆႏုုိင္တာ၊ ပါရမီဆုုိတာဟာလဲ တည္ေဆာက္ထားတဲ့အရာပဲျဖစ္တယ္)၊ သူမ်ားေတြမွာမရွိတဲ့အေျခအေနေတြကုုိယ့္မွာရွိလုုိ႔သာ လက္လွမ္းမီအလြယ္တကူရေနတာလား မညွာမတာေဝဖန္ဆန္းစစ္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္လုုိ႔အဖက္ဖက္က ခၽြတ္ျခံဳက်ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေပၚပင္ေတြခ်ည္းပဲ အဓိကအရာျဖစ္ေနတာဟာ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေကာင္းဖုုိ႔မျဖစ္လာပါဘူး။ ပုုိၿပီးဆုုတ္ယုုတ္သြားဖုုိ႔ပဲရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၇၀ ရာခုုိင္ႏႈန္းေသာ ေက်းလက္ေနလူမ်ားရဲ႕အသံ၊ အေတြးအေခၚမ်ားကုုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ ကုုိယ္ရဲ႕ အခြင့္ထူးခံအေနအထားကေနၿပီးေတာ ့သူတုုိ႔က မႀကိဳးစားၾကလုုိ႔ အခြင့္အေရးမရၾကတာပါလုုိ႔ေျပာတာဟာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားလုုိပဲ သိမ္ဖ်င္းလြန္းရာၾကပါတယ္။ အလႊာစံုုကအေနအထားအစံုုကုုိျမင္ႏုုိင္ဖုုိ႔အေရးႀကီး က်မတုိ႔တကယ္တုုိက္ပြဲဝင္ေနတာဟာ လူအခ်င္းခ်င္းကၽြန္ျပဳထားတဲ့စနစ္ေအာက္ကေနလြတ္ၿပီး လူသားအျဖစ္လြတ္လပ္စြာရွင္သန္ခ်င္လုုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မည္သုုိ႔ေသာ ကၽြန္ျပဳျခင္းကုုိမွလက္မခံပဲ ဒီအရင္းရွင္ဖုုိႀကီးစုုိးေနတဲ့ စနစ္ႀကီးတစ္ခုုလံုုးကုုိ ေတာ္လွန္ပစ္ဖုုိ႔ လူသားဆန္တဲ့ ႏွလံုုးသားေတြရွိရင္ကုုိပဲ က်မတုုိ႔တုုိက္ပြဲဟာ တစ္ဝက္နီးပါးလုုိရာခရီးေရာက္ႏိုုင္တယ္လုုိ႔ယူဆမိပါတယ္။

ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ မတရားမႈအတြက္တုုိက္ပြဲဝင္ေနၾကသူမ်ားအားလံုုးကုုိ ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။

__သက္ေဝ__

 

17-CTEK-2509-FEBMarch-imagesuites-unionmaids-640x359

Photo: http://www.bam.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s